Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiến thức, thực hành phòng chống suy dinh dưỡng của bà mẹ người M’Nông có con từ 0-24 tháng tuổi và một số yếu tố liên quan tại xã Yang Mao, huyện Krông Bông, Đắk Lắk, năm 2017

Hồ Thị Thu Vân, Hoàng Đức Luận, Lã Ngọc Quang

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành phòng chống suy dinh dưỡng của bà mẹ người dân tộc M’Nông tại xã Yang Mao, huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

Phương pháp: Áp dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang với 181 bà mẹ có con từ 0-24 tháng tuổi.

Kết quả: Kiến thức chung đạt 40,9%, trong đó: kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) 74,0%, cho ăn bổ sung (ĂBS) 81,8%, chăm sóc trẻ 21,5%. Thực hành chung đạt 27,6%, trong đó: Thực hành về NCBSM 91,7%, cho ĂBS 72,4%, chăm sóc trẻ 67,4%. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê được chỉ ra là: những bà mẹ có trình độ học vấn dưới trung học cơ sở có kiến thức chưa đạt về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cao gấp 2,5 lần so với những bà mẹ có trình độ từ trung học cơ sở trở lên; bà mẹ 2 con có kiến thức chưa đạt về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cao gấp 1,8 lần so với những bà mẹ có 1 con và những bà mẹ thuộc hộ nghèo có kiến thức chưa đạt về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cao gấp 2,0 lần so với những bà mẹ thuộc hộ không nghèo.

Kết luận: Kiến thức và thực hành của các bà mẹ người dân tộc M’Nông có con dưới 24 tháng tuổi tại xã Yang Mao về phòng chống suy dinh dưỡng còn thấp với các yếu tố liên quan đó là trình độ học vấn,
số con trong gia đình