Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất lượng cuộc sống người bệnh tâm thân phân liệt đa điều tri ổn đinh tại Bệnh viện Tâm thân Đồng Tháp năm 2015

Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Quỳnh Anh

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) người bệnh tâm thần phân liệt (TTPL) đã điều trị ổn định tại Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp năm 2015. 

Phương pháp nghiên cứu: với thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, cỡ mẫu là 110 người bệnh TTPL đã điều trị ổn định tại Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp. Công cụ thu thập số liệu là bộ câu hỏi soạn sẵn với phương pháp thu thập số liệu là phỏng vấn người bệnh.

Kết quả nghiên cứu: cho thấy CLCS của người bệnh TTPL là ở mức 3,48/5 điểm, trong đó điểm CLCS khía cạnh môi trường thấp nhất và sức khoẻ chung là cao nhất. Một số yếu tố liên quan đến CLCS của người bệnh TTPL như giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, khả năng tài chính, triệu chứng âm tính (thể hiện các tiêu hao mất mát trong hoạt động tâm thần), dương tính (thể hiện những biến đổi bệnh lý phong phú, cơ động và đa dạng trong hoạt động tâm thần) và hội chứng ngoại tháp.

Kết luận: CLCS của người bệnh TTPL đã ổn định là ở mức khá và có liên quan đến một số yếu tố cá nhân (giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp..) cũng như đặc điểm bệnh lý (hội chứng ngoại tháp, các triệu chứng tâm thần).