Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác chăm sóc người bệnh cân chăm sóc cấp I và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Nguyễn Thị Oanh, Dương Kim Tuấn

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả công tác chăm sóc người bệnh (NB) cần chăm sóc cấp I của điều dưỡng viên (ĐDV) và mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác chăm sóc NB cần chăm sóc cấp I tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính từ tháng 3 đến tháng 6/2018, với cỡ mẫu là 130 NB chăm sóc cấp I đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu và lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa, phòng, điều dưỡng trưởng và ĐDV tham gia để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng.

Kết quả: Tỷ lệ NB được ĐDV thực hiện hỗ trợ tâm lý, tinh thần đạt 85,38%; Theo dõi, đánh giá NB đạt 76,92%; Thực hiện hỗ trợ ăn uống đạt 63,08%; Tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe đạt 54,62%; Hỗ trợ điều trị và phối hợp thực hiện y lệnh 44,62%; Hỗ trợ tập phục hồi chức năng sớm 48,46%; Hỗ trợ chăm sóc vệ sinh chỉ đạt 29,23%. Nghiên cứu định tính cho thấy một số yếu tố: khối lượng công việc ngoài giờ, ngày nghỉ; quy chế khen thưởng, xử phạt; công tác kiểm tra giám sát; đào tạo điều dưỡng; sự phối hợp với các đồng nghiệp có ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc NB cấp I của ĐDV.

Kết luận: Công tác điều dưỡng thực hiện hỗ trợ tâm lý, tinh thần đạt tốt nhất là 85,38%; công tác hỗ trợ chăm sóc vệ sinh đạt thấp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: khối lượng công việc ngoài giờ, ngày nghỉ; quy chế khen thưởng, xử phạt; công tác kiểm tra giám sát; đào tạo điều dưỡng; sự phối hợp với các đồng nghiệp có ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc NB cấp I của điều dưỡng.

Khuyến nghị: Đối với phòng điều dưỡng: Cần tăng cường kiểm tra, giám sát chú trọng công tác vệ sinh, hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng; tổ chức đào tạo cho ĐDV bằng nhiều hình thức để nâng cao chất lượng chăm sóc NB. Đối với khoa lâm sàng: Cần nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát của điều dưỡng trưởng khoa, đảm bảo công tác chăm sóc đúng qui định, hiệu quả, chất lượng.