Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hài lòng với công việc và một số yếu tố ảnh hưởng của nhân viên khối hành chính Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang năm 2018

Thái Quốc Việt, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Minh Hoàng

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng với công việc và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng của nhân viên khối hành chính tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực tỉnh An Giang năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng thiết kê mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính trên 240 nhân viên y tế khối hành chính tại BVĐK khu vực tỉnh An Giang từ tháng 03/2018 đến tháng 8/2018.

Kết quả: Tỷ lệ hài lòng với công việc ở mức 63,8% và điểm trung bình hài lòng chung đạt 3,94. Các yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến sự hài lòng bao gồm loại hình lao động (p=0,034, χ2=4,51, OR=2,41), số lần trực (p=0,019, χ2=9,95). Năng lực của trưởng nhóm, sự quan tâm chỉ đạo, định hướng chiến lược, hệ thống đánh giá thực hiện công việc và văn hóa bệnh viện là những yếu tố thuộc về nhóm và tổ chức có ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ khối hành chính.

Kết luận: Tỷ lệ hài lòng không cao với công việc của nhân viên khối hành chính cho thấy bệnh viện cần có sự điều chỉnh trong lịch trực và luân chuyển cán bộ, tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ quản lý, hoàn thiện và triển khai hệ thống đánh giá thực hiện công việc.