Chi tiết về Tác giả

Bích Ngọc, Lê Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 3, S. 1 (2019) - Bài viết
    Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn của điều dưỡng, nữ hộ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước năm 2017
    Tóm tắt