Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Kim Trường Đại học Thăng Long

  • T. 2, S. 2 (2018) - Bài viết
    Thực trạng công tác xã hội trong quản lý thảm họa tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh, năm 2017
    Tóm tắt