Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Ngọc Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 3, S. 3 (2019) - Bài viết
    Bạo lực thể chất của học sinh trường Trung học Phổ thông tư thục Hiệp Hòa 5, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang năm 2019: Thực trạng và một số yếu tố liên quan
    Tóm tắt