Chi tiết về Tác giả

Công Thanh, Phan Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

  • T. 2, S. 4 (2018) - Bài viết
    Điều kiện an toàn thực phẩm và kiến thức - thực hành của người sản xuất tại các cơ sở sản xuất bún ở Phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, 2018
    Tóm tắt