Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 4, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA “BÁT DANH HƯƠNG” QUẢNG BÌNH

Lê Trọng Đại

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của từng "danh hương" trong "bát danh hương" Quảng Bình gồm: Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền và Kim Nại.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683