Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 4, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC KẼM VỚI PHỐI TỬ CHỨA NHÓM AMIT

Từ Sỹ Chương, Nguyễn Đức Vượng

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, tổng hợp được phức chất [Zn(amit)(NO3)(H2O)2]NOvới amit là: N-Benzyl-2-(quinolin-8-yloxy) axetamid. Trong nhiễu xạ tia X đã xác định được cấu trúc của phức chất tồn tại dạng bát diện với nguyên tử trung tâm là ion Zn2+ liên kết với phối tử thông qua là 2 nguyên tử N và một nguyên tử O trong phân tử amit, một nguyên tử O của góc NO3-, hai nguyên tử O của hai phân tử H2O. Trong dung dịch CH3CN ở 430 nm có xuất hiện phát quang mạnhTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683