Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 4, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC LORENTZ LÊN DÒNG CHẤT LƯU HARTMANN 2D

Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của lực Lorentz lên dòng chất lưu Hartmann 2D. Đây là trường hợp mở rộng của dòng chất lưu Poiseuille 2D khi áp dụng lực Lorentz. Để xác định ảnh hưởng của lực Lorentz, phương trình trạng thái của dòng chất lưu được mô hình hoá bằng cách áp dụng phương pháp phổ vào dòng chất lưu Hartmann. Dựa trên phương trình trạng thái, ảnh hưởng của lực Lorentz lên động năng được nghiên cứu. Kết quả mô phỏng chứng minh khi lực Lorentz đủ lớn, dòng chất lưu luôn ở trạng thái chảy tầng    Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683