Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM BỘ ĐIỀU KHIỂN PID FUZZY ADAPTIVE CHO ĐỘNG CƠ SERVO DC

Nguyễn Công Vinh

Tóm tắt


Động cơ Servo DC được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng của ngành công nghiệp. Điều khiển tốc độ là yêu cầu phổ biến trong điều khiển công nghiệp trong nhiều điều kiện hoạt động, ví dụ như khi các tham số không đảm bảo, nhiễu tải... Đối với các bộ điều khiển thông thường, nhóm tác giả cần chỉnh sửa các thông số của hệ thống mỗi khi thay đổi chế độ làm việc trong thời gian thực. Kỹ thuật thích nghi là phù hợp nhất cho những tình huống này. Bài báo trình bày nghiên cứu về điều khiển tốc độ thực của động cơ Servo DC với thuật toán điều khiển PID Adaptive-fuzzy. Mô phỏng đã được thực hiện trong phần mềm Matlab/Simulink, với việc thành lập cấu hình của bộ điều khiển cho hiệu suất cao ngay cả khi các tham số thay đổi. Sau đó, so sánh kết quả thực nghiệm và mô phỏng để xác định cách điều khiển các tham số tốt nhất. Các mô phỏng và kết quả thực nghiệm được báo cáo trong bài báo này cũng hiệu quả đối với bộ điều khiển trong các điều kiện khác nhau.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683