Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÁC NHIỆM VỤ TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LIÊN VĂN HOÁ

Mai Thị Như Hằng

Tóm tắt


Tiếng Anh được xem là ngôn ngữ quốc tế chính được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và bởi nhiều người đến từ những nền văn hoá khác nhau, vì vậy người học tiếng Anh không chỉ cần phát triển năng lực ngôn ngữ mà còn phải phát triển năng lực liên văn hoá để có thể giao tiếp thành công trong bối cảnh quốc tế. Bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu cách phát triển năng lực liên văn hoá của người học thông qua các nhiệm vụ trong giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoá. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp định tính thông qua nghiên cứu trường hợp (case study) bằng cách phỏng vấn 4 sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Quảng Bình về tính hiệu quả của việc ứng dụng các nhiệm vụ trong lớp học đến việc nâng cao sự nhận thức, thái độ và kiến thức của họ về sự đa dạng văn hoá trong giao tiếp tiếng Anh trong khi phát triển năng lực về ngôn ngữ. Kết quả bài nghiên cứu cho thấy rằng tất cả sinh viên tham gia đều hứng thú và đồng ý về sự hiệu quả của cách tiếp cận giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoá thông qua các nhiệm vụ. Bài nghiên cứu đề xuất rằng năng lực ngôn ngữ và năng lực liên văn hoá của người học đều có thể được phát triển thông qua các nhiệm vụ giảng dạy ngôn ngữ liên văn hoá nếu các nhiệm vụ đó được thiết kế cẩn thận và khoa học.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683