Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thị Thu Ngọc

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh (KSKD) của sinh viên khối ngành Kinh tế (KT) tại trường đại học Quảng Bình. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 160 sinh viên khối ngành Kinh tế tại trường đại học Quảng Bình. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 8 nhân tố tác động đến ý định KSKD của sinh viên khối ngành KT, bao gồm: Ý kiến người xung quanh, Vị trí xã hội chủ doanh nghiệp, Hình mẫu chủ doanh nghiệp, Năng lực KSKD, Hoạt động truyền cảm hứng, Học môn KSKD, Phương thức học qua thực tế, Tham gia hoạt động ngoại khóa. Trong đó, yếu tố môi trường “ý kiến người xung quanh” có tác động mạnh nhất tới “cảm nhận về mong muốn KSKD” trong khi các trải nghiệm cá nhân như “năng lực KSKD” hay “tham gia hoạt động ngoại khóa” lại là nhân tố tác động mạnh nhất tới “cảm nhận về tự tin KSKD”.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683