Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO

Dương Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Là nữ chủ nhân của giải Nobel văn học năm 2013, Alice Munro được xem là cây bút truyện ngắn bậc thầy, một Anton Chekhov của Canada. Bài viết tập trung khai thác kiểu không gian mảnh vỡ như một đặc trưng nghệ thuật độc đáo của Munro qua tập truyện Trốn chạy với hai luận điểm cơ bản: khuynh hướng phi tâm, kỹ thuật đồng hiện, dán ghép.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683