Ban biên tập

BTV chính

Lê Thị Thiên Hương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam