Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC CON TRẺ QUA TRÒ CHƠI VÀ VIỆC NHÀ

Lê Hồng Khánh

Tóm tắt


Theo các ý tưởng giáo dục của một số nhà giáo dục Hoa Kỳ, nền giáo dục hiện đại phải được đứng trên ba trục: học hành, vui chơi và làm việc nhà. Ba trục này sẽ giúp con trẻ rèn luyện sức khỏe, tạo dựng niềm tin và chiếm lĩnh tri thức. Trên cơ sở khảo sát việc giáo dục con trẻ ở một nhóm gia đình tại thành phố Nha Trang, bài viết phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp giáo dục con trẻ thông qua trò chơi và việc nhà. Đây là biện pháp quan trọng trong việc giáo dục con trẻ hiện nay.

Toàn văn: PDF