Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp compact để giải bài toán ngược trọng lực trong nghiên cứu địa vật lý

Nguyễn Hoàng Cường

Tóm tắt


Việc giải bài toán ngược trọng lực - đặc biệt là bài toán xác định mặt móng kết tinh - là bài toán đa trị, nên đã có nhiều phương pháp được đưa ra. Báo cáo này gồm ba phần (a) bộ phương trình của phương pháp compact do Last và Kubik (1983) [6] đưa ra, (b) khó khăn và cách khắc phục (cải tiến một số phương trình) khi áp dụng chương trình này để phân tích một số dị thường trọng lực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các kết quả đạt được có độ chính xác cao, dễ sử dụng và cá kết quả có độ sâu cực đại gần 0.6 km đến gần 1.6 km; các kết quả này phù hợp với các kết phân tích trước đó.

Toàn văn: PDF