Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÃ XYCLIC CỤC BỘ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN TIN

Phan Thanh Minh

Tóm tắt


Mã Xyclic cục bộ (XCB) là một bộ mã được xây dựng trên hai cấu trúc đại số nên tạo ra nhiều bộ mã phong phú. Ưu điểm nổi bật của mã XCB ở chỗ do xây dựng mỗi dấu mã là một phần tử của vành đa thức và việc xây dựng mã XCB dựa trên đa thức sinh hoặc trên phân hoạch lớp kề nên có khả năng xây dựng được nhiều bộ mã khác nhau. Vì vậy đánh giá khả năng ứng dụng mã Xyclic cục bộ trong hệ thống truyền tin mà cụ thể trên kênh AWGN là vấn đề cần thiết và quan trọng hiện nay.

Toàn văn: PDF