Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN BAY HƠI, HÀM LƯỢNG ALKALOID TOÀN PHẦN VÀ PROANTHOCYANIDIN TOÀN PHẦN CAO CHIẾT METHANOL TỪ LÁ ME (Tamarindus indica L., Fabaceae)

Huỳnh Anh Duy

Tóm tắt


Mục tiêu: Khảo sát thành phần bay hơi, xác định hàm lượng alkaloid và proanthocyanidin toàn phần của cao chiết methanol lá Me (me). Phương pháp: Các thành phần dễ bay hơi của cao methanol lá Me được xác định bằng phương pháp sắc ký khí -khối phổ (GC-MS). Alkaloid toàn phần và proanthocyanidin toàn phần được định lượng bằng phương pháp quang phổ với thuốc thử thích hợp. Kết quả: Từ cao methanol lá Me phát hiện được 46 cấu tử, trong đó, các cấu tử chiếm số lượng nhiều nhất gồm 3-hexene-2-one (33,80%), 1-(3-ethyloxiranyl)-ethanone (15,04%) và 2-nitro-hexene (8,62%). Lá Me chứa hàm lượng alkaloid tương đối thấp là 2,11 mg/g bột dược liệu quy về caffein và hàm lượng proanthocyanidin khá cao là 15,1mg/g bột dược liệu quy về catechin. Những kết quả này lần đầu được báo cáo về lá Me tại Việt Nam.    

Toàn văn: PDF