Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY POLYPHENOL, FLAVONOID VÀ S-ALLYL CYSTEINE TỪ TỎI ĐEN

Nguyễn Ái Thạch

Tóm tắt


Tỏi đen được chế biến từ tỏi tươi (Allium sativum L.) thông qua quá trình ủ trong một khoảng thời gian dài ở nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Tỏi đen có nhiều tác dụng có lợi đối với sự chuyển hóa trong cơ thể và bệnh tim mạch. Trong nghiên cứu này, các thông số khảo sát trong quá trình trích ly là nhiệt độ 40 đến 80oC và thời gian 30 đến 120 phút. Tất cả các dịch trích đều được xác định hàm lượng chất có hoạt tính sinh học (polyphenol tổng số, flavonoid tổng số và S-allyl cysteine). Kết quả thu được cho thấy điều kiện tối ưu quá trình trích ly polyphenol, flavonoid và SAC (giá trị lần lượt là 10,93 mg GAE/g d.w, 4,20 mg QE/g d.w và 97,3 mg/kg, tương ứng) từ tỏi đen là 60oC trong 90 phút    

Toàn văn: PDF