Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Võ Ngọc Trường Sơn

Tóm tắt


Hệ sinh thái kinh doanh chính là tập hợp các yếu tố tạo nên môi trường cho các doanh nghiệp và các bên liên quan tồn tại và phát triển, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh. Trong lĩnh vực du lịch, làm rõ các nhân tố cấu thành nên lợi thế cạnh tranh là điều tất yếu đối với mỗi địa phương. Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định mô hình lợi thế cạnh tranh cho du lịch TT-Huế dựa trên dữ liệu thu thập được từ 150 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành trên địa bàn TT-Huế. Kết quả phân tích nhân tố khám phá chỉ rõ có 5 nhân tố cấu thành nên lợi thế cạnh tranh của du lịch tỉnh TT-Huế, bao gồm: (1) Chính sách hỗ trợ và phát triển du lịch; (2) Môi trường du lịch; (3) Nguồn lực tự nhiên và văn hóa; (4) Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; (5) Quản lý hệ thống thông tin du lịch. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế    

Toàn văn: PDF