S. 6(03) (2018)

Mục lục

Bài viết

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC GIẢM GIÁ DẦU ĐẾN PHÚC LỢI CỦA CÁC NHÓM HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Hữu Nguyên Xuân 01
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phan Đức Dũng 13
ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ THÔNG TIN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BẰNG SHANNON ENTROPY: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở MỘT SỐ NƯỚC ASEAN Tóm tắt PDF
Trần Thị Tuấn Anh 29
TÂM LÝ NHÀ ĐẦU TƯ, THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Phong Lan 39
LÝ THUYẾT TAM GIÁC GIAN LẬN VÀ VẬN DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU VỀ SAI PHẠM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Công Phương 51
ẢNH HƯỞNG HÀNH VI LÃNH ĐẠO ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Thị Trương 62
TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CÔNG BẰNG TRONG TỔ CHỨC ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN – NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH GIA LAI Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Hòa, Phạm Minh Sỹ, Vũ Bá Thành 70
PHẦN THƯỞNG BÊN NGOÀI VÀ ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Nhung 81
ĐỊNH HƯỚNG CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Vinh Hưng 90
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG CHÈ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG NGA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Oanh 103
PHƯƠNG THỨC THÍCH ỨNG CỦA VIỆT NAM TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Cử 112
THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỊT HEO AN TOÀN Tóm tắt PDF
Huỳnh Việt Khải, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên, Võ Thanh Thảo 125