Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 19, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH CHITINASE THU NHẬN TỪ NẤM MỐC

Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Bùi Thiên Kim Thu, Nguyễn Đình Triều Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Sơn Thiên Nga, Kiều Yến Vy, Trần Quỳnh Hoa

Tóm tắt


Chitinase thuộc nhóm enzyme lớn thứ hai trên thế giới sau cellulase, có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và y dược. Đặc biệt dẫn xuất COS - sản phẩm thủy phân chitin bởi chitinase có nhiều đặc tính y học như hoạt tính kháng khuẩn, tác dụng chống ung thư, chống oxy hóa và hoạt động kích thích miễn dịch. Nghiên cứu được thực hiện với mục đích tuyển chọn chủng nấm có khả năng sinh tổng hợp chitinase cao nhất và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính chitinase. Quá trình tuyển chọn được tiến hành trên môi trường M0, sau 14 ngày nuôi cấy thu dịch enzyme thô, chủng nấm mốc có hoạt tính chitinase cao nhất được định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 28S rRNA. Các yếu tố ảnh hưởng của môi trường tới hoạt tính chitinase được khảo sát bao gồm các loại môi trường nuôi cấy (MT1, MT2, MT3, MT4, MT5), tỷ lệ chitin 0-20% (w/w), tỷ lệ giống 1-3% (v/w), nguồn cacbon (glucose, tinh bột, đường vàng) tỷ lệ tương ứng 0,2; 0,4; 0,6 g (w/w), thời gian nuôi cấy (24-96 giờ). Kết quả cho thấy môi trường MT4 với tỷ lệ giống cấy 1 mL, tỷ lệ cơ chất chitin 15%, thời gian nuôi cấy 48 giờ và đường vàng bổ sung với hàm lượng 0,6 g (w/w) là tốt nhất cho sinh tổng hợp enzyme chitinase từ Aspergillus sydowii có hoạt tính đạt 1,667 UI/mL.
Từ khóa: Aspergillus sydowii, chitinase, chitin, nguồn cacbon.


Toàn văn: PDF