Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 19, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ VÀ RÒ RỈ KIM LOẠI NẶNG CỦA BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

Phạm Ngọc Hòa

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá khả năng phân hủy của bùn thải khu công nghiệp Sóng Thần 1 bằng phương pháp phân huỷ hiêu khí và phân huỷ tự nhiên (có tuần hoàn và không tuần hoàn nước). Kêt quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả phân huỷ của phương pháp phân huỷ bùn hiêu khí cao hơn hơn quá trình phân huỷ bùn tự nhiên (cụ thể hàm lượng TS đat 59,91%, TVS đat 67,99%, đô âm giảm còn 40,09%, hiệu quả khử TN, TOC là 41,86% và 55,59%), giá trị này không quá lớn so với mô hình phân huỷ tự nhiên không tuần hoàn nước trong thời gian 12 ngày. Tuy nhiên, mô hình này lai tiêu tôn năng lượng trong quá trình cấp khí liên tục. Đôi với mô hình phân huỷ tự nhiên có tuần hoàn nước, khả năng xử ly TOC đat 56,77% cao hơn nhưng thời gian chay mô hình này dài gấp đôi so với 2 mô hình còn lai. Về khả năng rò rỉ kim loai nặng của bùn sau phân huỷ của 3 mô hình theo phương pháp đánh giá rủi ro bán định lượng cho thấy RQZn, RQNi < 0,01 và RQCr tổng nằm trong khoảng 0,01- 0,1 (rủi ro rất thấp) và hàm lượng kim loai nặng của bùn không vượt quá QCVN 07:2009/BTNMT, có thể ứng dụng cho quá trình chê biên chất thải (phân compost, làm gach,...).
Từ khóa: Bùn thải, KCN Sóng Thần 1, phân huỷ bùn hiêu khí, phân huỷ bùn tự nhiên, xử ly nước thải.


Toàn văn: PDF