Chi tiết về Tác giả

Ánh, Lê Thị Hồng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  • T. 17, S. 1 (2018) - Bài viết
    KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KẾT TỦA PROTEIN TỪ DỊCH TRÍCH LY RONG MỀN Chaetomorpha sp. BẰNG ACID VÀ CỒN
    Tóm tắt  PDF