Chi tiết về Tác giả

Anh, Mai Tuấn Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

  • T. 19, S. 2 (2019) - Bài viết
    ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI ĐỂ XỬ LÝ DINH DƯỠNG TỪ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN
    Tóm tắt  PDF