Chi tiết về Tác giả

Anh, Ngô Thị Kim Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh