Chi tiết về Tác giả

Anh, Ngô Thị Phương Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

  • T. 18, S. 1 (2019) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, AN GIANG
    Tóm tắt  PDF