Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Hồng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 14, S. 1 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLYQUATERNIUM-68 GIÚP TĂNG CƯỜNG TÍNH NĂNG CHỐNG NHIỆT CHO SẢN PHẨM GIỮ NẾP TRONG UỐN ÉP GIẢ
    Tóm tắt  PDF