Chi tiết về Tác giả

Ít, Nguyễn Văn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 16, S. 1 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ NĂNG LỰC MARKETING, HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
    Tóm tắt  PDF