Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyen Tuan Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 19, S. 2 (2019) - Bài viết
    CONTROL OF ABSORPTION AND DISPERSION PROPERTIES IN A VEE-TYPE DEGENERATED ATOMIC SYSTEM UNDER AN EXTERNAL MAGNETIC FIELD
    Tóm tắt  PDF