Chi tiết về Tác giả

Ánh, Trần Thị Ngọc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 14, S. 1 (2018) - Bài viết
    KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG Lactobacillus plantarum SD PHÂN LẬP TỪ CANH TRƯỜNG LÊN MEN SỮA DỪA TỰ NHIÊN ĐỂ SẢN XUẤT DẦU DỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN
    Tóm tắt  PDF