Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, T. 9, S. 17 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MANG GIÁO DỤC CẢM XÚC VÀO GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC

Lê Thùy Linh

Tóm tắt


Hiện nay, trí tuệ cảm xúc được xem là một chỉ số dự đoán quan trọng với sự thành công trong học tập, phát triển nghề nghiệp, chất lượng mối quan hệ cũng như mức độ hài lòng, hạnh phúc của cá nhân và sự kết nối của tập thể. Bài viết đề cập đến trí thông minh cảm xúc, tầm quan trọng của trí thông minh cảm xúc trong môi trường giáo dục đại học và một số gợi ý trong việc tích hợp giáo dục cảm xúc vào chương trình giảng dạy đại  học.

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429